DISCLAIMER

Door deze internetsite te bezoeken en/of informatie van deze internetsite te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en condities van CoolComMotion zonder beperkingen of kwalificaties. CoolComMotion mag te allen tijde wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden.

Gebruik van deze internetsite

Deze website bevat algemene informatie over CoolComMotion en aanverwante producten en diensten, in eigendom van en beheerd door CoolComMotion. CoolComMotion beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat informatie op of via deze website ook geschikt of beschikbaar is in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Uitsluiting van kwaliteitsgarantie en aansprakelijkheid

Hoewel CoolComMotion de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op deze en haar andere websites te verzekeren, aanvaardt CoolComMotion geen enkele aansprakelijkheid daarvoor. De informatie op de websites is bedoeld ter algemene informatie.

Alle materialen, informatie, producten en diensten worden geleverd “zoals beschikbaar”, zonder enige garantie. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. De toepassing en effect hiervan kan zeer uiteenlopend verschillen, afhankelijk van de specifieke feiten die hierbij een rol spelen.

Aangezien wetten, regels en regelgevingen continue veranderen en elektronische communicatie gewoonlijk risico’s met zich meebrengt, kan CoolComMotion niet garanderen dat deze internetsite geheel ononderbroken zal functioneren noch dat de informatie geen fouten of onjuistheden bevat. Gebruik van deze internetsite is geheel voor eigen risico.

COOLCOMMOTION SLUIT ALLE UITDRUKKELIJKE, STILZWIJGENDE, WETTELIJKE EN ANDERE GARANTIES EN VERKLARINGEN UIT MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN/OF ENIGE SERVICE ZOALS OMSCHREVEN OF GEPROMOOT OP DEZE INTERNETSITE, INCLUSIEF DE GARANTIE DAT ER GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT OP DE EIGENDOMS- OF INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN.

Beperking van aansprakelijkheid

CoolComMotion is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, incidentele, indirecte gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van opbrengst of winst, bedrijfsschade, of schade die voortkomt uit of in verband staat met het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de service.

Nietigheid

Indien enige bepaling in deze gebruikersovereenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig nietig wordt verklaard, zal de nietigheid geen gevolgen hebben voor toepassing voor de rest van deze gebruikersovereenkomst.

Informatie van derden

Deze internetsite kan hyperlinks en/of verwijzingen bevatten van en naar andere, externe internetsites die niet onder controle staan en in beheer zijn van CoolComMotion. Het gebruik van dergelijke hyperlinks en websites is volledig voor eigen risico. De vermelding van de hyperlinks, websites en/of externe organisaties/bedrijven staat los van een eventuele mening van CoolComMotion over de betreffende internetsites en de eigenaren hiervan en is op geen enkele wijze een aanbeveling voor betreffende internetsite of de eigenaar van betreffende internetsites noch een garantie voor de kwaliteit van de producten en diensten van de aanbieders behorend bij dergelijke internetsites.

CoolComMotion aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites en de kwaliteit van de producten en/of diensten van de aanbieders behorend bij dergelijke internetsites.

Toepasselijk recht, Rechtsbevoegdheid

Op deze internetsite is het Nederlands recht van toepassing. Door deze internetsite te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord het Nederlands recht. Alle geschillen, met betrekking tot deze internetsite of Disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen in Nederland.

 

© CoolComMotion - Disclaimer

Scroll naar boven